ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met Schoonheidsstudio Lien.

Eenmanszaak: Schoonheidsstudio Lien
Gevestigd: Menensesteenweg 12 8890 Moorslede (België)
E-mailadres: info@schoonheidsstudiolien.be
www.schoonheidsstudiolien.be
Telefoon: 0473/96 00 78
BE 0882.342.187

2. BEHANDELINGEN

A. Informatie

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de klant door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
 • de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;
 • eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);
 • de kosten vande behandeling;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de klant schriftelijk vastgelegd.

Er komt een overeenkomst tot stand doordat klant de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderzijds is de klant verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de schoonheidsspecialiste te verstrekken, voor zover de klant in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

Schoonheidsstudio Lien is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de klant.

B. Behandeling steeds op afspraak

De behandelingen bij Schoonheidsstudio Lien zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt. Zo kunnen we je de beste service aanbieden. Afspraken kunnen gemaakt worden via mijn website www.schoonheidsstudiolien.be druk op “Boek online”, via 0473/96 00 78 of info@schoonheidsstudiolien.be. Als we tijdens onze openingsuren uw oproep niet beantwoorden, dan zijn wij bezig met een behandeling. Tijdens een behandeling staan rust en aandacht voor de cliënt centraal, waardoor er geen oproepen worden aangenomen. Daardoor zijn we telefonisch soms moeilijk bereikbaar.

C. Wees op tijd

We verzoeken je vriendelijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat de afspraak tijdig kan beginnen. Ben je te laat op je afspraak dan verlies je mogelijks die behandelende tijd en zal je afspraak ingekort worden of, in het uiterste geval niet kunnen doorgaan.

Boek je afspraak online. Dit gaat snel en gemakkelijk! We raden je aan om dit te doen want een herinneringsmail bevestigt je afspraak. Afspraak vergeten is dan bijna onmogelijk!

Ben je toch te laat? Verwittig ons dan eventjes telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden.

Niet komen opdagen (“no show”)? Je begrijpt dat we dit niet kunnen tolereren. Als je een afspraak bij Schoonheidsstudio Lien boekt blokkeren wij voor jou voldoende tijd om de behandeling uit te voeren. Kom je niet opdagen dan blijft de tijd die je hebt ingeboekt voor jou geblokkeerd. Geen andere klant kan deze opvullen. Om die reden wordt bij een no show een percentage van de behandeling in rekening gebracht (zie ook “Annulaties”). De tijd die je blokkeerde hebben we immers steeds voor jou voorzien, ook als je
niet komt opdagen. Die tijd wordt in rekening gebracht.

3. ANNULATIES

A. Algemeen

Afspraken voor een behandeling kunnen tot 24 uur voor de behandeling kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 4 uur voor een afspraak is de klant 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

Bij het zonder tijdige annulering tot 4 uur tevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de cliënte tot 75% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

Als dit niet correct gebeurt, zullen wij u 50% van de behandelingsprijs aanrekenen als annulatiekost.

Je begrijpt dat we dit niet kunnen tolereren. Als je een afspraak bij Schoonheidsstudio boekt blokkeren wij voor jou voldoende tijd om de behandeling uit te voeren.

4. BETALING

A. Methodes

Na elke behandeling en/of aankoop van een product dient u onmiddellijk te betalen. Er wordt geen uitstel van betaling toegestaan! U kan bij ons betalen met contant geld, Bancontact, via de Bancontact-applicatie op uw smartphone.

B. Vooruitbetaling bij aankoop van een product op webshop

Alle producten worden geleverd op het adres dat u hebt meegedeeld bij uw onlinebestelling volgens de modaliteiten die daar werden gespecificeerd. De informatie verstrekt
door de koper bij zijn bestelling bindt deze laatste. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen slechts worden geleverd op een adres in België (geen buitenlandse verzendingen) en dienen voordien betaald te worden zoals omschreven op de webshop Schoonheidsstudio Lien

De prijzen voor levering zijn:

Afhaling in het salon is gratis

Levering aan huis: €5,00 nettoprijs voor een bestelling < € 75. Gratis voor een bestelling > € 100

Onze leveringstermijn ligt tussen 1 en 15 werkdagen. Wij stellen alles in het werk opdat de producten die in voorraad zijn je binnen een termijn van 1 tot 4
werkdagen aangeboden worden op uw leveringsadres. De producten die we niet kunnen leveren worden je zo spoedig mogelijk terugbetaald ten belope van het bedrag van de desbetreffende producten.

C. Cadeaubon

Bij schoonheidsstudio Lien kan u ook terecht voor een cadeaubon.

Deze kan worden afgehaald in het instituut na telefonisch contact of via de webshop.

Een cadeaubon naar vrije waarde of een bon voor een gelaatsverzorging bieden de mogelijkheid.

Een cadeaubon heeft een geldigheid van 1 jaar na uitschrijvingsdatum. (In geval van de corona-epidemie of andere geldige situaties zijn uitzonderingen mogelijk).

5. PRODUCTVERKOOP

A. Algemeen

Schoonheidsstudio Lien verkoopt producten in het salon en via de webshop, al dan niet in het kader van een behandeling

Bij de verkoop van deze producten wordt de klant desgewenst door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • het gebruik van het product;
 • de eigenschappen van het product;
 • de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

B. Herroepingsrecht

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen 8 dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is. Het volstaat dat u zonder daaraan een reden te geven een product wil terug sturen.
Dit kan door een mail te sturen (info@schoonheidsstudiolien.be) binnen de termijn van 8 dagen.

6. VERPLiCHTINGEN Schoonheidsstudio Lien

A. Algemeen

Schoonheidsstudio Lien neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

Schoonheidsstudio Lien neemt de inspanningsverplichtingen op zich.
Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Schoonheidsstudio Lien zich tot het uiterste in om samen met de klant een optimaal resultaat te
bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Schoonheidsstudio Lien rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

B. Privacy

Schoonheidsstudio Lien behandelt de gegevens van de klanten met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de klanten worden nooit zonder toestemming van de klant met derden gedeeld, tenzij Schoonheidsstudio Lien daartoe wettelijk verplicht is.

Natuurlijk zijn we trots op de resultaten die we neerzetten. Om dit aan jou te kunnen tonen is het mogelijk dat er voor & na foto’s gemaakt worden. Bij de behandeling zal de schoonheidsspecialiste je vragen of deze foto’s gemaakt mogen worden en of deze mogen gebruikt worden voor marketing doeleinden. Dit gebeurt natuurlijk steeds anoniem en met oog voor je privacy.

C. Garantie en nazorg

Schoonheidsstudio Lien kan en zal aan de klant nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de klant over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de klant de instructies van de schoonheidsspecialiste stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de klant uiteraard altijd contact opnemen met Terryn Lien.

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de klant altijd direct contact op te nemen met Schoonheidsstudio Lien. Dit is van het grootste belang. De schoonheidsspecialiste zal op basis van de kennis van de door de klant ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

Schoonheidsstudio Lien kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Schoonheidsstudio Lien treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Schoonheidsstudio Lien nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de klant.
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de klant door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Schoonheidsstudio Lien is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Schoonheidsstudio Lien van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Schoonheidsstudio Lien is nooit aansprakelijk voor schade van derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).

Schoonheidsstudio Lien is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Schoonheidsstudio Lien naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Schoonheidsstudio Lien te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Schoonheidsstudio Lien betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Schoonheidsstudio Lien verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Schoonheidsstudio Lien.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Schoonheidsstudio Lien is uitdrukkelijk verboden.

9. PARKEREN

Er is gratis parkeergelegenheid op onze oprit voor onze klanten tijdens de openingsuren.

We vragen om mooi in het vak te parkeren, zodat er ook voldoende plaats is voor andere klanten.

Parkeren is steeds op eigen risico. Schoonheidsstudio Lien is niet verantwoordelijk voor enig ongeval of diefstal op onze parking.

Door de Coronaepidemie wil ik vragen om in de wagen op de parking te wachten tot de klant voor u het salon heeft verlaten.

Op deze manier voorkomen we nauw contact met derden en biedt het mij ook de mogelijkheid om tussen de klanten door de hygiënische regels toe te passen.

10. Hygiëne

In het salon en bij de schoonheidsspecialiste

Bij Schoonheidsstudio Lien zijn wij vastbesloten om te voldoen aan de voorzorgsmaatregelen om elkaar te beschermen.

Ons instituut wordt gereinigd en gedesinfecteerd zoals aanbevolen door Volksgezondheid en Arbeidsvoorwaarden.

In de verkoopruimte is het aantal mensen beperkt 1 of 2 ( klant jonger dan 12 jaar).

Er is alcoholische gel ter uw beschikking en alle contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd. Demo- producten worden gebruikt met gedesinfecteerde spatels .

Binnen onze behandelingscabine staat alcoholische gel tot uw beschikking. Alle contactoppervlakken zoals behandelzetel, kruk, deurklink worden voor u bezoek grondig ontsmet alsook de werkbenodigdheden.

Linnen wordt gewassen op 60° en er wordt gebruik gemaakt van wegwerpbescherming.

Uw schoonheidsspecialiste verbindt zich ertoe om;

 • De handen te wassen en te desinfecteren voor, tijdens en na elke behandeling.
 • Elke 4 uur een ander masker te dragen en ieder accessoire éénmalig te gebruiken zoals handschoenen, doekjes en handdoeken.

Bij de klant

Wij vragen om bij symptomen van verkoudheid, keelpijn of griep uw afspraak te annuleren!

Houdt afstand 1,5 m als dat kan tegenover een andere klant of de schoonheidsspecialiste.

Kom stipt op tijd! Bij voorkeur 10 min vroeger dan het af gesproken uur.

Bij aankomst worden de handen verplicht gewassen of ontsmet.

Mondmasker is verplicht tijdens uw behandeling. Graag contactloos betalen.

11. SLOTBEPALING

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

C. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

Enkel onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Schoonheidsstudio Lien.